Ugrás a fő tartalomra

A kínai nyelvjárások - 中国方言

A kínai nyelv mintegy 1.3 milliárd ember anyanyelve, a kínai Népköztársaság, a Kínai Köztársaság (Taiwan), Szingapúr hivatalos nyelve, mi több az ENSZ hivatalos nyelveinek egyike is egyúttal. Standard változata - pǔtōnghuà (普通话) - az egykori hivatalnoknyelv mintájára kialakított, javarészt az északi nyelvjárásokon alapuló nemzeti nyelv. Kína nyelvi egységének nagy kérdése, hogy regionális változatait pusztán nyelvjárásként, vagy önálló nyelvként kell-e tekinteni: számos kutató önálló nyelvként kezeli Kína nyelveit, melyeket összefoglalóan sinitikus nyelveknek nevezünk. 

A kínai nyelvet története során elsősorban a Kína területén élő han népesség használta, mivel azonban a kínai kultúra igen nagy hatást fejtett ki mind a kelet-ázsiai, mind a délkelet-ázsiai régióra, ezért a Kína területén élő egyéb népek (köztük a mai nemzetiségek is) gyakorta második, vagy akár első nyelvként beszélték. Ezen túlmenően számos környező nép (japán, koreai, vietnami) írástudó elitje számára évszázadokon keresztül elengedhetetlen volt a (klasszikus) kínai nyelv ismerete. A XIX. századtól kezdődő kínai diaszpóra miatt ma már Kínán kívül is jelentős kínai nyelvű közösségeket találhatunk.  

A kínai írásbeliség három évezredes folytonosságának ellenére a sinitikus nyelvek beszélt formái egymással nem (minden esetben) kölcsönösen érthetőek: egy fúzhōui - ki a déli mǐn nyelvjárás beszélője - aligha fog szót érteni a Jiāngsū tartománybeli Tài-tó környékéről származó honfitársával, ki utóbbi a wú egyik nyelvjárásának beszélőjét reprezentálja. Még egyes nagy nyelvjárásokon belül is - mǐn, yuè - igen nagy különbségek fedezhetők fel, úgymint a taiwani és a szárazföldi mǐn, vagy éppen a Guǎngxī/nyugati yuè és a Hong Kongban beszélt kantoni nyelvjárások között. Az egységes írás használata a hivatali életben, s az oktatásban az egység megőrzését volt hivatott elérni az évszázadok folyamán. Annak ellenére, hogy az írott, klasszikus nyelv  - wényán (文言) - meglehetősen eltért a beszéd nyelvtől, és jobbára csak az aktuális társadalmi elit által volt használt, kohéziós ereje - mint írott médium - ad táptalajt azoknak a nézeteknek, miszerint a kínai nyelvjárások egy nyelv változatai, mintsem önálló nyelvek.  

Közös tipológiai tulajdonságaikhoz tartozik a monoszillabikusság, az erősen izoláló jelleg (noha az archaikus kínai nyelv inflexiós morfológiával rendelkezhetett), nagyon kötött szótagszerkezet, a mondatösszetevők sorrendjének kötöttsége, valamint a tonalitás.  

A kínai nyelvjárások fejlődését alapvetően határozták meg az északról délre történő migrációk, valamint az újonnan betelepített területeken a különböző népcsoportokkal való nyelvszomszédságba kerülés. Az évszázadokon keresztül, északról érkező népvándorlás során északi nyelvjárások kerültek a fejlődő déliek közé, így a sinitikus nyelvek/kínai nyelvjárások eredeti örökségükön túl sajátos nyelvi konvergencia, illetve areális kölcsönhatások eredménye. 

Az első fennmaradt forrás, mely említést tesz a különböző nyelvjárásokról,  Hàn-dinasztia idejében szerkesztett Lǐjì (禮記) - Szertartások feljegyzései című kompiláció, benne a Zhōu-dinasztia különböző társadalmi és vallási szertartásainak, valamint etikettjének leírásával: 五方之民,言語不通,嗜欲不同 - "az öt irány [észak, kelet, dél, nyugat, + a kínai sajátosság: közép] népeinek nyelve nem kölcsönösen érthető, vágyaik nem egyformák". A Szertartások feljegyzései a barbárok nyelvei közül megemlíti a jī-t (奇) keleten, a xiàng-ot (象) délen, a dídī-t (狄鞮) nyugaton, valamint a yì-t (譯) északon. Mindazonáltal, az nem derül ki a műből, hogy ezek a nevek a xià (夏) nyelv, ergo a Nyugati Zhōu-dinasztia nyelvének dialektusai voltak-e, vagy teljesen különálló nyelvek.  

Legalább négy nagy migráció zajlott le Kínán belül, melyek egy 1500 éves intervallumot ölelnek át. Az elsőre Kína Qín Shǐhuáng (秦始皇) általi egyesítésekor, i.e. 221-ben került sor, mikor is az Első Császár mintegy fél millió katonát vezényelt Dél-Kína meghódítására, kik helyőrségeket hoztak ott létre. A betelepülés folytatódott ezeken a területeken, kivált a Keleti  Hàn-korban (i.sz. 25-220). Ezek a népmozgások alapozták meg a hat legkorábbi nyelvjáráscsoportot: mǐn (闽), wú (吴), yuè (粤), gàn (赣), hakka/kèjiā (客家), xiāng (湘). Egyes nézetek szerint az ezeken a területeken élő ausztro-ázsiai nyelveket beszélő nyelvszomszédok erőteljes hatást fejlettek ki a dél-kínai nyelvjárások fejlődésére.  

További fontos népmozgásokra került sor az elkövetkező századokban. Ilyennek tekinthetőek a Keleti Han-kor vége, illetve a Suí-dinasztia (i.sz. 581-618) közötti periódusban zajlott migráció, ezen belül is meghatározónak bizonyult a Jìn-dinasztia (晋) fővárosának, Luòyángnak (洛阳) a xiōngnúk nyomására Jīnlíngbe (金陵), azaz a mai Nánjīngba (南京) való költözése 311-ben. 

A harmadik nagy népmozgásra a Táng-dinasztia (618-907) alatt került sor, mind betelepítési szándék, mind hadműveletek által vezérelve, míg a negyedik jelentős migráció az Északi Sòng-dinasztia korában (960-1127) zajlott, mikor az uralkodó osztály ismét délre költözött, és alapította meg új fővárosát Hángzhōuban (杭州). A népmozgások főbb tengelyeinek a Húnán tartománybéli Xiāng-folyó mente, a Jiāngxī tartomány Gàn-folyójának mente, valamint a Jangce alsó folyásának mente számított. 

Az északi nyelvjárások - mandarin (北方话)

A legnagyobb beszélőközönséggel rendelkező dialektus, Kína lakosságának 70%-a által beszélt nyelv. Öt főbb csoportosítása: 

északi (北): Héběi, Běijīng, Shāndōng északi része, Mandzsúria, illetve az ujgur autonóm régió egyes területei.

a Sárga-folyó középső és alsóbb folyásának területei (中原): Shāndōng déli része, Hénán, Ānhuī északi része, Shānxī egyes részei, Gānsù, Qīnghǎi, Níngxià, valamint az ujgur Xīnjiāng tartományokban.

északnyugati (西北): Gānsù, Níngxià, Xīnjiāng részein.

a Jangce alsóbb folyása (下江): Jiāngsū tartomány északi része és NánjīngĀnhuī középső területei, továbbá Húběi tartomány részein 

délnyugati (西南): Húběi, Húnán délkeleti területei, SìchuānYúnnán, Guìzhōu, Guǎngxī északnyugati részei. 

Az északi nyelvjárások közös jellemzői: nincs zöngés obstuens, palatális szótagkezdők, kevés tónus, csak nazális szótagzárlat. 

A běifānghuà elgondolását először Guō Pú vetette fel (郭璞) Fāngyán zhù (方言注) - a  Fāngyán kommentárja című művében. Bizonyos nyelvjárási szavakat, melyek a Yáng Xióng (扬雄) által szerkesztett Fāngyánban találhatóak Guō Pú běifānghuà terminussal illetett. Ezen titulus már feltételezi az északi nyelvjárások viszonylagos egységességét, melyre a IV.-V. században kerülhetett sor. Azokban a tartományokban, hol a han kínaiak települései egységes tömegeket képeztek, a Sòng-dinasztiától kezdődően a kínai nyelv régebbi változatait, valamint a nem-sinitikus nyelveket fokozatosan kiszorította a mandarin a Yuán-, és Míng-, és Qīng-dinasztiák alatt. Sokszor olyan tartományokban is, melyekben a han kínaiak előbb megjelentek, mint más nemzetiségek, par exemple Qīnghǎi nyugati részein, nem alkottak többséget egészen a Míng-korig (1368-1644). 

Átmeneti nyelvjárások:

A Jangcétől délre eső tartományok nyelvjárásai értendőek alatta, úgymint:

: Jiāngsū tartomány nagy része, Zhèjiāng északi része, Shànghǎi. Az egyik legősibb nyelvjáráscsoport, az archaikusabb változatait Zhèjiāng tartományában találhatjuk, egyes feltételezések szerint a déli mǐn is a wú dialektusokon alapulhatott, amit lexikális és fonológiai összefüggések példáival támasztanak alá. 

gàn:  Jiāngxī, Húběi kisebb, Húnán nagyobb része. Megkülönböztetünk északi és déli variánsait, az északi valószínűleg a Keleti Han-kor, valamint a Táng-dinasztia közötti időszakban fejlődhetett ki, mikor a különböző északi nyelvjárásokat beszélő embercsoportok áramoltak  Jiāngxī tartományba a Gàn-folyó völgyén keresztül. Az északi gàn elkerülte a Táng főváros, Cháng'ān hatásait, míg a déli gàn jobbára Cháng'ān hatása alatt fejlődött, mikor egy migrációs hullám eredményeként az uralkodóosztály nyelve az egyes déli területeken is elterjedt. 

xiāng: Húnán tartomány nagy része, illetve Húběi. Az egykori Chǔ királyság nyelve volt - legalábbis azt tekintik a régi-xiāng alapjának, elnevezését a régió Xiāng-folyójáról kapta. Szókészletét erős északi hatások érték.

Az átmeneti nyelvjárások eredetileg délinek tekinthetőek, ám domináns tendencia az "északiasodás", a tónusok száma az északiakhoz képest több, 5 és 8 között változhat. Az északi nyelvjárásokat beszélők száma hozzávetőlegesen a lakosság 15%-át teszi ki. 

Déli nyelvjárások: 

Három nagy nyelvjáráscsoport tartozik ide: 

mǐn: Fújiàn tartomány, illetve Taiwan helyi változatai, valamint Guǎngdōng (kanton) egyes területei. Fújiàn tartomány igen későn sinizálódott, elsősorban nehezen megközelíthető földrajzi adottságaiból adódóan (a földrajzi adottságok is magyarázatai a nyelvcsoporton belüli változatosságnak). A legnagyobb ide érkező népmozgások a VII. században zajlottak le, többségében földműves népesség, mintsem katonák alkotta a migrációs hullámot, így Fújiàn "elkínaisodása" békésen ment végbe. Az elképzelés alapját, hogy a mǐn a wú nyelveken alapulhatott, a Han-korban lezajló betelepüléssel magyarázzák, melynek során wú nyelvterületekről vándoroltak lakosok Fújiànbe a Három-királyság korában. A déli mǐn nyelvekben jelentős különbség adódik az irodalmi, és a beszélt nyelv között - wénbáiyìdú (文白異讀). Erősen izolálódott, nem követte a standard fejlődést. 

kèjiā/hakka: a mǐn és gàn nyelvjáráscsoportjaival egyaránt rokonítják, két ellentétes nézet áll szemben formálódására vonatkozólag: egyesek szerint a mai Hénán tartományban alakult ki, még a Nyugati Jìn-dinasztia elestét megelőző népmozgások előtt a IV. században, ami feltételezi, hogy külön hakka migráció is zajlott a han kínaiaké mellett. A hakka folklór is támogatja ezt az elképzelést. A második, talán meggyőzőbb magyarázat szerint a hakkák a Déli Sòng-dinasztia idején jelentek meg délen, Jiāngxī délkeleti, valamint Fújiàn nyugati területein, északkelet-Guǎngdōngból vándorolhattak szét. Ma sporadikusan egész Dél-Kínában megtalálhatóak. 6-7 tónussal rendelkezik, a szótagzárlatot illetően általában megtalálható a 6 ókínai mássalhangzó.

yuè: Guǎngdōng, Guǎngxī tartományokban - melyekre együttesen Lǐngnán-ként (岭南) is szoktak referálni, Guǎngzhōu/Kanton városában, Hong Kongban. A Han-kori feljegyzései szerint e területek eredetileg számos barbár törzs - Bǎi Yuè (百越) - által lakott terület volt, a yuè nyelvet is igen erős hatások érték a határterületeken élő különböző népcsoportokkal való érintkezésből, miután Qín Első Császára meghódította a déli területeket. A Kantonban és Hong Kongban beszélt yuè hangrendszere meglepő hasonlóságokat mutat a Táng-kori közép-kínaival (a beszélők magukat gyakran, mint tángrén-ként (唐人) illetik). Utolsó formálódása a Sòng-dinasztia korszakában mehetett végbe, mikor Észak-Kínából menekültek özönlöttek a belső-ázsiai hódítók - a kitaj Liáo, valamint a dzsürcsi Jīn - elől ezekre a területekre, mely e tartományok populációjában is jelentős emelkedést eredményezett. A Hong Kongban beszélt yuè ma egyike azon kevés dialektusnak, melynek önálló és virágzó irodalma van. Saját, speciális karakterekkel rendelkezik (沒有→ 冇; 不→ 唔, etc.), illetve olyan morfémákkal, amik a mandarinban nem léteznek. 8-9 tónussal is rendelkezhet akár, van rövid kontraszt a magánhangzók között, az összetételekre gyakran a jelzett szó-jelző sorrend érvényes (客人→人客), a magában álló osztályozószó a határozott névelő szerepét tölti be (本书- a könyv), egyes határozószók az ige után állnak (我去街卖货). A kantonit tekintik a legrégebbi önálló nyelvnek. 

A déli nyelvjárások őrizték meg leginkább a közép-kínai hangrendszerét, emellett bizonyíthatóan közös gyökérrel rendelkeznek ("ó-dél-kínai"), és szintén a déli nyelvjárások rendelkeznek a legbonyolultabb tónusrendszerekkel. A déli területek földrajzi adottságai miatt nemigen érték e nyelveket északi hatások.  Ugyancsak a földrajzi körülmények miatt erőteljesen fragmentáltak, egymással nem kölcsönösen érthető nyelvekről van szó.

Bartos Huba jegyzetei 
Chappell, H. (2001): Synchrony and diachrony of Sinitic languages: A brief history of Chinese dialects. In: Chappell, H. (szerk.), Chinese Grammar -- Synchronic and diachronic perspectives. (Oxford U.P., Oxford, U.K.) 3-28.
李如龙(2001): 汉语方言学:汉语方言的形成和发展 

Megjegyzések

 1. 王 a bejegyzés! :)
  Végül is a kandzsik Japánba átkerült kínai olvasata is egy - egy régi nyelvjáráson alapul.
  Pl a 呉(ご) olvasat a 江南 -i nyelven alapul, de több hullámban került át Japánba, és esetleg koreai közvetítéssel.
  A 漢 (かん)olvasat a 唐 kori 長安- i kiejtésre megy vissza, a 唐(とう) pedig valószínűleg 杭州-i eredetű.

  Persze ezek előbb-utóbb eljapánosodtak, pl
  江 kang = kaũ → kau → kō

  Vagy a -p/-t/-k végződésból フ→ウ/チ・ツ/キ・ク lett. (a -t a sino-koreaiban -l ㄹ lett.)


  (forrás: 言語学大辞典第六巻)

  VálaszTörlés
 2. Igen, ez nagyon érdekes, másrészről meg csodálatos, pont ebből adódóan egy kanjinak 1000 olvasata lehet! 笑

  VálaszTörlés


 3. A『世界の文字の図典』c. könyvben van egy remek táblázat, amiben kb 3000 漢字-t sorolnak fel különböző írástípussal (篆書、草書、簡体字 stb) és olvasattal: rekonstruált tang-kori (中古音), putonghua, kantoni,sino-vietnámi, sino-koreai, sino-japán kiejtéssel.
  Nagyon érdekes látni a tang-kori kiejtés változását:)

  pl:

  蝶 
  中古音:d'iep
  普通話:dié
  粤音: dip9
  越南音:điệp
  朝鮮音:jeob
  日本音:tefu (mai olvasat:チョウ)

  VálaszTörlés
 4. 本当に面白いですね。Ezek a könyvek amúgy saját könyvtáradat gazdagítják? :)

  VálaszTörlés

Megjegyzés küldése

Népszerű tofuszeletek

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Edo-kori fingbakok

Az Edo-kori (1603-1868) Japánnal kapcsolatos bejegyzéseimmel kapcsolatosan az olvasó már bizonyára jó előre felhúzott szemöldökkel veselkedik neki, miszerint már megint miféle aberrált téma kerül terítékre...Ezúttal sem lesz másképp persze: a kortárs japán arisztokrácia egyik sajátos munkakört betöltő alkalmazottjáról, a bűnbakról, avagy ez esetben nevezzünk fingbaknak, ergo a fingbakról lesz szó.  Mármost az Edo-korról érdemes tudni, hogy valódi fordulópont volt a Japán történelemben: a több száz évszázados káosz és véres polgárháborúkat követően végre egy erős központi kormány irányítása alá került az ország. Már nem kellett a környező hegyekből lezúduló szomszédos szamuráj-klánok portyáitól tartani, megszűnt az örökös harcok miatti készültség és félelem, s az ezzel felszabaduló energiát a japánok sokkal szofisztikáltabb tevékenységekbe, mintegy kultúrafejlesztésbe invesztálhatták - avantgárd divat, új képzőművészeti irányzatok megteremtése, vagy éppen annak a látszatnak fenntartás…

土用の丑の日

Július 20-ra esett a nyárközépi ökör napja (土用の丑の日) a kínai tradícionális holdnaptár szerint, 18 nappal az ősz kezdete előtt (mely a ugyanezen kínai képzetek szerint Augusztus 7 körül kezdődik).
Ez az ún. doyou no ushi-nap van tavasszal, ősszel és télen is, de általánosságban ha az ushi no hi-ről beszélnek az emberek, akkor a mostanit, azaz a nyárközépi ökör napját értik alatta.
Ilyenkor Japánban unagit, azaz angolnát esznek hagyományosan, azt mondják hogy már az Edo-kor óta. A legismertebb sztori szerint, egy korabeli angolna-árus tanácsot kért egy híres gondolkodótól, hogy mégis hogyan adhatna el több angolnát e forró nyári napok közepette, amikor az eladás a béka segge alatt volt, mivelhogy az nem számított éppen szezonális ételnek. 
A tudós gondolkodónak eszébe jutott egy régi japán népi hiedelem, miszerint azon ételek, melyek elnevezésében szerepel az “u” fonéma (udon tészta, umeboshi befőtt szilva, uri tök, etc) azok jó hatással vannak az egészségre, mi több nyáron is minden hő…

Japán folklór vol. 9 - Ribancpók

A jorōgumo gyűjtőnév alatt noha számos, a Nephila rendben tartozó pókot ért a köznyelv, a japán entomológusok specifikusan a Nephila Clavata nevű pókra vonatkoztatva használják (ez esetben katakanával irják ジョロウグモ).  Maga a kifejezés kapcsán tudni érdemes, hogy jorōgumo esetében az ún. jukujikun (熟字訓) olvasatról* van szó, mely során bizonyos összetételekben máshogy olvassák ki a kanjikat, mint ahogyan azt on'yomi avagy kun'yomi olvasatuk illetve hangalak sarkallná. Az eredetileg 絡新婦 kanjikkal leirt kifejezés - aminek szó szerinti forditása "körbefonó ifjú hitves" - jukujikun olvasatban 女郎蜘蛛, azaz ribancpók értelmet hordoz.  Minekutána a jorō (女郎) alatt Edo-kori prostituáltat, úgymint Yoshiwara leányait értjük. Ergo nem véletlenül ezúttal is az Edo-korba (1603-1867) kell visszarepülnünk azért, hogy megérthessük ezen furcsa elnevezés mibenlétét.  A jorōgumo alatt ugyanis nem pusztán holmi filológia furfangról van szó, hanem egy japán folklórban létező, alakváltó yōkai…

Shimoda

Az 1850-es években Japán még mindig izmoskodott hogy nem kér a külvilágból, aztán Matthew Perry s ama fekete hajóinak noszogatására megnyitották Shimoda kikötőjét. Majd Yokohamát is, és Shimodát pedig bezárták. Ennyi háttérsztori talán elég is lesz, mi több nem érdemes azon búslakodni, hogy mi történt Bakumatsu (幕末) korszak alatt, hiszen Shimoda a mai napig egy közkedvelt tengerparti nyaralóövezet. A salaryman számára a tōkyō-i nyár a 18 szintes buddhista pokol 19. szintje. Öltöny-nyakkendőben rohangálni a perzselő napon összeaszalódott emberszőlők szarkofágjában szégyenletesen szar.  A Yamanote vagonjaiban Guernica-üzemmódban transzportálódván vizet vizonáltam. Nagyon sok vizet, amiben úgy úszhatok, mint egy delfin.  Szóval efféle gondolatsorok közepette keveredtünk el végül Shimodába, ahol végre delfinné változhattam. Nem vittem sok cuccot, csak egy táskányi felszerelést, goprókat, sparkot, a D610-et, egy 50-est, és hát muszáj volt a 80-200-at is, hogy Kayokóról mindenféle tengerip…

Holdújévi szokások - 春节习俗

A holdújév, vagy tavaszünnep - Chūnjié (春节) - az egyik legősibb, és a legfontosabb ünnep Kínában, mely a tradicionális holdnaptár alapján január vége és február eleje közötti dátumokra esik, idén január 23-ra. Az ünnephez számos hiedelem kapcsolódik - míxìn (迷信). Például az újév első holdhónapjában - zhēngyuè (正月) - nem szerencsés hajat vágatni, vagy cipőt venni. A cipő esetében ugyanis - xié (鞋) - kiejtése megegyezik a gonosszal - xié (邪). Holdújév előtt érdemes rendezni az adósságokat, hogy ne kerüljön át az újévbe, s ildomos továbbá piros ruhákat (jószerencse) magunkra ölteni. 
Újév előtt szokás kitakarítani, kisöpörni a házat - dǎ sǎo fáng zi (打扫房子/掸尘扫房子, délen a söprést dǎnchénnek (掸尘) mondják) - az előző év összes balszerencséjével (破旧立新), viszont arra ügyelni kell, nehogy a jószerencsét is véletlenül kiebrudaljuk, ergo a sarakban megrekedt pormacskákat nem szükséges egytől-egyig lemészárolni. A kínaiak a nagytakarítás során a sörprésen túl persze leszedik és kimossák a függöny…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 9 - San'ya népszállói

今日の仕事はつらかった
あとは焼酎をあおるだけ
どうせどうせ山谷のドヤ住まい
他にやることありゃしねえ

Kemény volt a mai gálya,
csak egy kis nyakalás maradt hátra,
Úgyis itt tengődöm San'yában,
tenni való tán mi más van?Szabados forditásomban a San'ya Blues (山谷ブルース) sorai Nobuyasu Okabayashi (岡林 信康), a japán Bob Dylan tolljából, ami nagyjából Tōkyō egykori gettójának kvintesszenciája is. Igen, jól olvastad: a Tōkyō sötét múltja sorozat újabb epizódjában a város egykori, voltaképpeni nyomornegyedének történetét járjuk kicsit körül.
Taitō (台東) és Arakawa (荒川) kerületek között található a valaha San'yának (山谷) nevezett városrész, kivált a Namidabashi-kereszteződésről délre található részen. San'yát a fővárosi kormány 1966-ban feloszlatta, és a szétdarabolt közigazgatási egységeknek új nevet adott. San'ya, illetve ezen városrész története egyébiránt egészen az Edo-korig nyúlik vissza, ugyanis már régtől fogva itt kapott helyet kvázi minden olyan létesitmény, ami Edo lakói szerettek volna szőnyeg alá söpörni a nyilváno…

Japán kocsmológia vol. 5 - Nikka lepárló

A japán kocsomológia tudományos bejegyzéssorozat  újabb epizódjában a whisky világában való legutóbbi búvárgyakorlatom, nevezetesen a Hokkaidō szigetén,  Yoichiben (余市) található Nikka lepárlóba vezetett tanulmányutam elbeszélésére kerül sor. 
Japánban a whisky már a XIX. századtól kezdve, főképp az 1870-es évektől vált elérhetővé, bár vélhetőleg már az 1850-es években megjelent a szigetországban. A whisky Japánban való gyártására azonban egészén a XX. századig kellett várni, s azon agilis japán férfiakra, akik fejükbe vették, hogy márpedig a Felkelő Nap földjén is meghonositják ezen italt.  
A japán whisky megszületését többnyire Skóciának köszönheti, miképp az első lepárló szakember, Masataka Taketsuru (竹鶴 政孝) maga is Skóciában tanult, hogy aztán Japánba visszatértve kamatoztathassa tudását. 
JR Yoichi állomás

Japán ezen északi szigetének, Haokkaido tájai igencsak hasonlóak elsősorban a skót Highland vidékére, ugyanis tőzegmocsarak, hegyek és gránitszikák között fakadó források itt is…