Ugrás a fő tartalomra

精选博文

Hattori "Démon" Hanzō története

Food Supply and Population Growth in Southwest China, 1250-1850

Ímhol egy kósza recenzió:

James Lee: Food Supply and Population Growth in Southwest China, 1250-1850. In: Journal of Asian Studies, 41. évf. 4. sz. 1982. 711-746.p

1250 és 1850 között Kína populációja 100 millióról mintegy 450 millióra emelkedett. James Lee, a Hong Kong University of Science and Technology professzorának jelen tanulmánya a délnyugat-kínai viszonyokra fókuszálva próbál választ adni, mennyiben tekinthető a tárgyalt régió szempontjából ez a klasszikus kínai agrármodell eredményének. Kína egészének ugrásszerű változása elsősorban az élelemtermelési módszerekkel állítható párhuzamba; melyek közül az agrártermékek produktumának XIII. századtól kezdődő fokozódása, a XVII. századtól kezdődően az Újvilágból érkező élelmiszerek térnyerése, valamint a kultiválás alá eső földek területének folyamatos növekedése bizonyult döntő jelentőségűnek. A jelentősen javuló terméshozamok, a halálozási ráta lecsökkenése, továbbá ez éhínségek megszűnte egyaránt a lélekszám dinamikus emelkedését eredményezte. Kína tárgyalt időszakban való demográfiai kutatását megnehezíti a kortárs népszámlálási statisztikák feldolgozatlansága, kivált regionális szinten, ekképpen a tanulmány közvetett bizonyítékokon - a piacok expanziója, a földbirtoklás tulajdonságai, valamint az agrártermelési módszerek vizsgálatán – alapszik, eleddig nem közölt forrásokra támaszkodó térbeli összehasonlítással, az időszaki jellegzetességek és a délnyugati-kínai termelési minták analízisével.

Délnyugat-Kína alatt a mai Yunnan és Guizhou tartományokat érti a szerző, melyek az ország határterületeit képezték. Az 1250 előtti népesedési viszonyokról népszámlálásai adatok hiányában nem lehet pontos számot adni. Mindazonáltal pusztán a XIII. századtól kezdett rohamos növekedésbe, mikor a kínai állam kezdeményezéseket tett a terület betelepítésére és fejlesztésére, mely során a XIII.-XVI. század alatt több mint egymillió lakost deportáltak a belső területekről Délnyugat-Kínába. Farmokba – tuntian – szervezéssel és a termelőeszközök biztosításával ösztönözték a telepeseket új, feltöretlen területek művelésére, kiknek emelkedő száma nagymértékben hozzájárult a gazdasági változásokhoz. A lakosság számának meghatározásához különböző források állnak rendelkezésre, úgymint a régió adóösszeírási adatai – lijia –melynek viszont hátrányait képzi, hogy a lakosság csaknem felét nem érintette e regisztráció: csak a hivatalt vállaló, feleséggel és gyermekekkel rendelkező férfiakra vonatkozott a felmérés. További kalkulációkat a megművelt földterületre vonatkozó statisztikák adnak, ezek alapján példának okáért az 1605. évben Yunnan-ban közel 10 millió mu kiterjedésű földterület esett művelés alá, mely - fejenként 4-5 mu-t alapul véve - hozzávetőlegesen 2 milliós népességet indikál. Forrásnak tekinthetők a kolostoralapítási dokumentumok, melyekben a környező falvak, és azok háztartásait vették lajstromba.

Az ezekből származó adatok túlnépesedésre utalnak. Annak ellenére ugyanis, hogy Délnyugat-Kína fejlődésen ment keresztül, az egyes falvak továbbra is elmaradottak voltak: a hagyományos földművelési technikák egyszerűen nem tették lehetővé, hogy óriási invesztálások nélkül újabb földterületeket vonjanak kultiválás alá, általánosságban mezőgazdasága a XIV. század során kevésbé fejlett volt Kína más területeihez viszonyítva. Kis kiterjedésű, és nem összefüggő földek álltak rendelkezésre – a vizsgált terület pusztán 6%-a szántóterület- mely mindenekelőtt a régió földrajzi viszonyaiból eredeztethető. Ellenben az állam által betelepített földeken gyorsabb fejlődés mutatkozott, ily mód a XV.-XVI. századbeli népességnövekedés is ezeken a területeken koncentrálódott, vagyis a mezőgazdasági expanziót térbeli minták, a népesség növekedésének térbeli eloszlása határozta meg.

A Ming-, és Qing-dinasztiák közötti időszak pusztításai véget vetettek a lakosság növekedésének, mely viszont a három hűbérúr leverését – 1681 – követően újfent határozott emelkedést mutatott, s 1700-ra a becslések alapján 4-5 millió főt számlált. 1775-re ez a szám 11 millió főre, 1850-re pedig több, mint 20 millióra változott, ergo másfél évszázad ötszörös növekedést produkált, mely meghaladta a Qing-dinasztia alatt a Jangce felső-folyásának növekedési ütemét. A Qing-dinasztia alatt egy újabb forrástípus jelenik meg, a baojia helyi szerveződéseknek országos hálózata, mely az eddigieknél mértékekkel részletesebb és megbízhatóbb népesség-regisztrációs rendszerként is működött, melyekből világosan látszik a demográfiai növekedés is egyúttal: Yunnan tartományban a lakosság növekedése 1845-ig nem maradt el a birodalmi átlagtól. E növekedés viszont javarészt Yunnan központi területeit érintette, hol a városi és az ipari fejlődés kibontakozott.

Mennyiben vetíthető rá a klasszikus agrármodell Délnyugat-Kínára? Pusztán a megnövekedett élelemellátásra adott válasznak, a területre irányuló belső migráció eredményének, vagy az újszerű mezőgazdasági termelési technikák elterjedésének köszönhető? A szerző megállapítása szerint nem, egyik sem tekinthető válasznak. Délnyugat-Kína demográfiai növekedése nem a mezőgazdasági termelés viszonyaitól függött.

Az 1700 és 1850 közötti népesség-növekedést elsősorban az élelemellátás megnövekedésének tekintenénk: új, korán érő rizsfajták bevezetése, hegyvidéki szántóföldek kiterjesztése, és olyan síkvidéki gabonafajták - mint az árpa, zab, hajdina - az Újvilágból érkező édesburgonyával, ír burgonyával való helyettesítése. A térbeli minták és azok időbeli eloszlása mégsem vannak korrelációban a népesség növekedésével. A megnövekedett élelemtermelés technikái már a népesség nagyarányú, XVIII. századi emelkedése előtt is ismertek: a korán érő rizsfajták a X. századtól léteztek, az amerikai haszonnövények megjelenése a XVI. század közepétől datálható Délnyugat-Kínában, noha ezek a növények nem váltak meghatározóvá az élelemtermelésben a XIX. századig. Nem az új technológiák járulnak hozzá a lakosság rohamos növekedéséhez, s csak akkor adoptálták azokat, amikor a lakosság már jelentős mértékben megnövekedett. A Qing-dinasztia érájában a populáció növekedése fordítottan arányos volt az elérhető földterület kiterjedésével. Paradox mód Yunnan-ban leginkább ott növekedett a népesség, ahol kevesebb földterület állt rendelkezésre. E területek ugyanis folyamatosan növekvő élelemimportra szorultak, a marginális területekről érkező gabonafolyamnak fokozatosan növekvő lakosságot kellett ellátnia. A gabonapiacok hálózatának kiterjedése magával vonta a populáció növekedését is. Miként központi régiók populációjának növekedése közvetve előidézte a kieső területek fejlődését is: 1825-re a Kunming-ban elfogyasztott gabonakészletet a környező Wuding prefektúrából szerezték be. 1850-re már kénytelenek voltak a gabonakereskedelmet a burmai határ menti Tengyue prefektúrára is kiterjeszteni. Az élelmiszeri javak disztribúciója, illetve redisztribúciója egyre több embert vont el a földművelésből. Vagyis nem a mezőgazdasági technológiák expanziója járult hozzá a népesség növekedéséhez mintáihoz és eloszlásához, éppen ellenkezőleg, a termelés növekedése és az élelmiszerek kereskedelmi forgalma a preindusztrializáció és az urbanizáció teremtette piacoktól függött.

Mi okozza tehát az 1700 és 1850 között végbement demográfiai robbanást? Elsősorban a migráció. A tartományon kívül születettek arányának növekedése a tárgyalt tartományokban párhuzamos a lélekszám emelkedésével. 1700-ra a bevándorlók még mindössze néhány százalékát képezték a régió teljes populációjának. Ötven éven belül ez az arány 10%-ra nőtt, 100 évvel később közel 20%-ra, ami 20 millió emberből 3-4 milliót jelent. Természetesen a korai migráció közvetlen is hozzájárult a populáció növekedéséhez, bár míg a Ming-dinasztia alatt a migráció állami irányításra ment végbe, 1700-tól a megnövekedett munkaigény váltotta ki, a jól ismert délnyugat-kínai bányászvállalkozások fellendülése, a kitárulkozó gazdasági lehetőségek vonzották az újonnan érkezetteket. Tehát Délnyugat-Kína nem termelte, de vonzotta a munkaerőt, a népesség növekedése a gazdasági viszonyok fejlődésének tudható be, nem a mezőgazdasági technológiák, vagy a termőterületek növekedésének. Kína népességének növekedésének régiónként eltérő mintákkal rendelkezik, s e sajátos, délnyugat-kínai fejlődési modell természetesen nem vetíthető rá Kína egész területére nézve, a városok fejlődésével, a kereskedelem megélénkülésével, bányáik felemelkedésével, valamint a területre irányuló migrációval egyedi esetet képez.

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

Japán folklór vol. 7 - Baku, az álomfaló

A soron következő japán folklór epizód különös entitása, melyet megvizsgálunk nem más mint a baku (獏 / 貘), mely természetfölötti lény elsődleges tevékenysége az álmok, pontosabban a lidércálmok felfalása. A legenda szerint mikor az istenségek úgy nagyjából végeztek az állatok teremtésével, kimaradt némi massza, amiből összegyúrták a bakut, ami, nos, külsején is visszatükröződik. A korabeli ábrázolások alapján - igaz, erősen stilizáltan - bár némiképp emlékeztet a tapírra, a mai japán nyelvben pediglen baku kanjija (獏, kínaiban ) egyszerre vonatkozik az álomevő entitásra, illetve a tapír (Tapiridae) állatani elnevezése is. (És ezzel nincs egyedül, hisz gondoljunk csak a kirinre (麒麟), mely a mai japánban egyszerre jelent zsiráfot, valamint vonatkozik a kínai kiméra-szerű csodás patás állatra is, mely a közkedvelt sörünk címerén is szerepel.) Na de visszatérve a bakura, melynek alakja is a kínai folklórban gyökerezik, egyes nézetek szerint első említése a A hegyek és tengerek könyvében

ギャル文字

Nagy érdeklődéssel szoktam követni a különböző kínai online neológusok alapvetően cukiságban fogant nyelvtorzításait, vagy nyelvújításait, ahogy tetszik. Persze nem pusztán a kínaiban működik a dolog, nem is kell messzire menni, a japán gyaru közösség is megalkotta a maga sajátos online nyelvezetét (gyaru-moji, ギャル文字, vagy viccesebb elnevezésben 下手文字 - "béna írásjegyek) , mely a Taiwanból eredeztethető marslakónyelv példáját követi: a fiatal városi lánykák a 2000-es évek elejétől kezdődően, majd valahol 2005-ben a népszerűsége tetőfokán egyes kana karakterek helyett azokhoz hasonló, de nem egyező írásjegyeket/különböző egyéb karaktereket/más ábécékből kölcsönzött betűket, etc. használtak előszeretettel gondolataik esetlegesen hosszú műkörömmel való levéséséhez; így kerülhet a megszokott hiragana/katakana karakterek helyére man'yōgana, kínaiírásjegyek, cirill betűk, stb. Pár példa: 

禾ム→ 私
ネ申 → 神
木木 → 林
才(よчoぅ → おはよう / ぉレ£∋ぅ⊇〃±〃レヽма£→ おはようございます→ jó reggelt
尓o ヶ 毛 ω → ポケモン →…

サムライ言葉

"Szamuráj-go" (サムライ語), régies kifejezésformák a japánban, a tofugu blogról, némileg kiegészítve azt. 
ありがとう → かたじけない [忝い / 辱い] → köszönöm. Az írásjegyek megszégyenülést, sérelmet jelentenek, ezzel a terminussal korábban azt fejezték ki, hogy a rendkívüli előny miatt, amit kaptunk, szégyelljük magunkat, és meg vagyunk sértve, mivelhogy nem vagyunk méltóak a kapott jó cselekedetre (s elismerjük szégyenünket (恥  [はじ]) az on - 恩 (おん) kapása miatt. Ergo egy feudális harctéren a szamuráj, akit sértetlenül engedtek el a hatóságok, azt is mondhatta: かたじけない, ami kb. azt jelentette, hogy: "megszégyenültem, hogy elfogadom ezt az ont; nem helyénvaló, hogy ilyen megalázkodó helyzetbe kerüljek; sajnálom; alázatosan köszönöm". 
~でござる 「ある」「いる」 「です」の尊敬語 → aru, iru, desu tiszteleti formában/archaizáló formában 
mellékneveknél a しい végződés しゅう-ra változik régies formában, s csak a ございます forma követheti: 
楽しゅうございます → vidám 美しゅうございます → szép, gyönyörű 寂しゅうございます → magányos  悲しゅうございます → sz…

七夕节- 牛郎织女

Qī​xī​jié (七夕节), a "hetek éjjele" Kína (valamint Japán [Tanabata 七夕], Korea, Vietnam) legromantikusabb napja, mondhatni a "kelet-ázsiai Valentin nap"[olykor pusztán kínai Valentin napként nevezik, de mivel más kultúrákban is éppúgy fontos, kár lenne kisajátítani] a kínai kalendárium hetedik holdhónapjának hetedik napjára esik(mely idén augusztus 6-a), mikor az Altair és a Vega csillag a legmagasabban van az égen, melyhez egy több variánsban ismert szerelmi történet köthető:

történt, hogy a fiatal marhapásztor - Niú Láng (牛郎) szemet vetett a gyönyörűséges szövőlányra -Zhī Nǚ-re (织女), az Ég úrnőjének hetedik leányára, aki kiszökött a szúette Égből a Földre kikapcsolódás képen, és botor módon rögvest meg is házasodott Niú Láng-gal az Égi úrnő tudta, s beleegyezése nélkül. Hatalmas boldogságban, és meghitt harmóniában éltek, két gyerkőc is született, ám Xī Wáng Mŭ (西王母) ("Nyugati anyakirályné") rájött, hogy a tündérleány (és halhatatlan) Zhī Nǚ a halandó Niú…

A japán vonatokról

"Japánban a vonatok olyan elbaszottul fejlettek, hogy hangsebességgel közlekednek és androidok irányítják őket, soha a büdös életbe nem késnek. Optimusz fővezérben tótágast áll a genitális szerelem a japán csodát szemlélve: hejj de high-tech vagy bébi" - hallhatjuk a Blikk tudósítóját Tokióból. 
Köztudottan sok van, mi csodálatos, ezek egyike pediglen az a bizonyos japán vonat. Amiről bizonyára a fentebbi fantazmagóriáink vannak, s mi több furtonfurt visszaöklendezi magát a toposz, hogy a japán közlekedési miniszter lemond, ha egy percet késik a vonat, et cetera.

Nos, amire te gondolsz, az nagy valószínűséggel a shinkansen, ami valóban egy módfelett előrehaladott jószág, azonban a japán fővárosban élve a napi ingázásban aligha találkozni vele. Közlekedni vele pedig, még annyira se. A magam részéről két vonalat használok a mindennapi közlekedésben, a Den-en-toshit (田園都市線) s a Yamanotét (山の手線), így pusztán e kettőről van tapasztalatom, ám elöljáróban annyit, hogy felejtsük el…