Ugrás a fő tartalomra

A shanghai-i urbanizáció története vol.1

Alapvetően tévhit Shanghairól, hogy a XIX. századot megelőzőleg pusztán egy jelentéktelen halászfalu lett volna [balra a térkép a fallal körbevett Shanghait ábrázolja 1817-ből], ugyanakkor 1845-előtt (vagyis az ópiumháborúk ill. Kína megnyitása előtt) Shanghai városa 2.04 km2-nyi területre korlátozódott, művelés alatt álló földekkel, ingoványokkal, és keletről a Huangpu-folyóval (黄浦) határolva. Az eredeti városközpontot tehát erődített fal vette körül mintegy 4,5 kilométer átmérőben, hét őrzött kapuval. A belső utcák északról délre, ill. keletről nyugatra szelték át a várost, mint ahogy a hagyományos kínai városok többségében, így Beijingben is. Persze a kortárs Beijinghez viszonyítva jóval szerényebb kiterjedésű volt, miként anno politikai és gazdasági tekintetben sem vehette fel a versenyt a fővárossal.

A szűk utcácskák aligha tették lehetővé a kocsikkal való közlekedést, a lakosok többsége halászattal, só-, és textilkereskedelemmel foglalkozott, laowainak nyoma sem volt. Shanghai bár nem tartozott a legjelentősebb városokhoz, bár miután néhány külföldi tőkés nagy fantáziát  látott benne, a nemzetközi kereskedelem erőszakos megnyitását követően viszont megállíthatatlan fejlődési pályára állt. 

1845-1849 között, mikor az első angol tőkések a városba érkeztek, és elhatárolták önnön koncessziós zónáikat, az óvárostól északra, s a Huangpu-folytól keletre fekvő területet választottak. Az első nagykövetségüket egy elhagyott erődben rendezték be, hol egy öreg hajójavító műhely, ácsműhely kapott helyet, a közelben egy gyapotültetvény lokalizálódott. Csak földutak álltak rendelkezésre, semmi szilárd burkolat, földrajzi helyzetéből adódóan mégis rendkívül előnyösnek bizonyult mind a folyami, mind a tengeri kereskedelemben. Az első nemzetközi kikötő nem túl messze helyezkedett a kínai óvárostól, kapcsolatot létesítve a már meglévő városstruktúrával. 

A Huangpu partvonala egyaránt szolgált természetes védvonalként, s biztosított terepet a külföldi koncessziók további terjedésének is. Ekképp az angolok ezt a területet választották a Brit Koncesszió kialakítására. Ettől délre később a franciák jelentkeztek be - ez lett a később Francia Koncesszióként ismertté vált terület; a britekről nyugatra pediglen az amerikaiak alakították ki saját koncessziós negyedüket. Később az angol és az amerikai koncessziós negyed egyesült Nemzetközi Negyed néven.

Mintegy tíz évre a Nemzetközi Negyed, illetve a Francia Koncessziós területek megalakítását követően a vidékies arculatot felváltotta a pezsgő urbanizáció, illetve annak hozadékai. Nyolc méter széles aszfaltutakat fektettek le, s terjesztették azokat folyamatosan a nyugati városrészek irányában. Kikötő készült a Huangpu-folyóhoz az angol koncessziós területen belül, mely Kína egyik legnagyobb kikötőjévé vált. Elkezdődött a Bund európaivá formálása, a különböző nyugati stílusokban - gótikus, barokk, klasszicista, etc. - tervezett épületek kivitelezése, mely a mai napig meghatározó városrésze és szimbóluma is egyben Kelet Párizsának.

1914-ig a külföldi koncesszióban lévő területek 32.32 km2-nyi területet foglaltak magukban, az eredeti kínai óváros tizenhatszorosát. Ezen belül a Nemzetközi Negyed 22.6km2-t, a Francia Koncesszió 10.22 km2-t tett ki. Rendkívül gyors ütemű fejlődése, továbbá nagyszerű földrajzi adottságai miatt Shanghai Kína egyik legjelentősebb városává lett, visszaszorítva Guangzhou jelentőségéből az új pénzügyi, és kereskedelmi, szállítmányozási, illetve könnyűipari központtá avanzsálódott [kicsit később szórakozás fellegvárává is egyben]. Shanghait a világ tíz legfontosabb nemzetközi kereskedelmi csomópontja közé listázták.

A városfejlődés történetét tekintve (szerte a világon) alapvetően két fő fejlődési formát különböztethetünk meg: 1., progresszív városfejlődés, mely során a város belső társadalmi és gazdasági fejlődése a polgári struktúrák újraformálását, majd fokozatosan a város funkcióbeli változását eredményezi. 2., explozív (vagy eruptív) városfejlődés, mely során külső erők hatására a város funkcióbeli változása rövid idő alatt megy végbe. Shanghai egyértelműen a második kategóriába tartozik, korántsem természetesen és progresszívan fejlődött egy tradicionális kínai városból, de külföldi koncessziókon, illetve külföldi erő útján épült; s kevesebb, mint egy évszázad alatt egy kis kiterjedésű településből Kína legnagyobb és legjelentősebb metropolisa lett.

A shanghai-i kereskedelem virágzását elsősorban a külföld koncessziók kiterjesztése idézte elő. Szemben más kínai kikötővárosokkal - Tianjin vagy Guangzhou - hol a koncessziós területek a régi városrészeknek csak egy kis hányadát foglalták el, és messze estek a belvárosi részektől -, Shanghai koncessziós területei óriási méretűek voltak, és a város központi területeit foglalták el. További eltérés a kínai kikötővárosoktól, hogy a shanghai-i koncessziók teljesen önálló adminisztrációval, autonómiával rendelkeztek; a kínai városkormányzatnak ezáltal vajmi kevés beleszólása adódott a nemzetközi ügyekbe is. Ebből adódóan a külföldi hatalmak gazdasági erejük és önálló joghatóságukból fakadóan a várostervezésben és az építészeti technológiák alkalmazásában egyaránt szabad kezet kaptak. 

Az utcák szélessége 6.6 métertől 8 méterig terjedt, 35-40 méteres távközökben. A hagyományos kínai városok úthálózata szigorúan követi a négy irányt - észak-dél, kelet-nyugat - vertikális metszéspontokkal, ezt Shanghai esetében nem érvényesült maradéktalanul. Noha az utak többsége észak-déli, kelet-nyugati irányú, nem csak egyetlen (és tökéletesen egyenes) főút dominanciája érvényesült, ennek megfelelően a város alaprajzában is nehezen lehetne a klasszikus négyzetrácsos rendszert találni. Spontán, mégis organikus fejlődést tükröz: valamelyest összhangban volt a Jangce-deltából eredő számos vízi-úttal, melyeket szintén figyelembe vettek a város új útjainak kialakítása során. Ez is egyúttal a városfejlesztési tényezők egyike.

Az utak többsége látszólag mind a korábbi koncessziók, ill. a Bund területéről indult, nyugat, észak, és dél irányában. Ugyanezeken a területeken az utak hálózata sokkal sűrűbb, mint a távolabb lévő negyedekben. Mindazonáltal a különböző koncessziók egyéni vállalkozói egyéni, s eltérő fejlődési mintát szabtak a saját maguk által kezelésben tartott városrészeken, így ebből adódóan sem beszélhetünk standardizált városalaprajzról. S mivel a korabeli befektetők Shanghai lehető leggyorsabb módon történő kiaknázására törekedtek (a külföldi kormányok pedig nem is tettek lépéseket ennek megakadályozására) nem gondolkoztak hosszú távú tervekben, ilyeténképpen nem is lehetett szó tudatos és egységes városfejlesztésről.

Shanghai három különböző politikai zónára tagolódott -  a nemzetközi telephely (International Settlement, angolok és amerikaiak tulajdona), a francia koncesszió, valamint a kínai óváros. Ezek mindegyike saját kormánnyal, független közigazgatással, egyúttal egyéni várostervezési elképzelésekkel rendelkezett [ennek mintegy mellékszálaként a bűnüldözés összehangolása is kvázi lehetetlennek bizonyult, s tudott így felemelkedni Du Yuesheng és a Zöld Banda]. Egyes nézetek szerint a modern Shanghai nem is egy, de valójában három városból állt. E három különálló adminisztrációval, autonómiával rendelkező városrész tehát kiegyensúlyozatlan, egyenlőtlen fejlődéshez vezetett - mely a félfeudális, félgyarmati rendszer eredménye - , s dukált mindehhez a kanálisok és vízi csatornák adta földrajzi feltételek.

A rohamos gazdasági fejlődéssel párhuzamosan a város lakossága is exponenciális növekedést mutatott: Shanghai bevándorlók millióit vonzotta, többségében gyármunkásokat, kispolgárokat, magas rangú hivatalnokokat, külföldön tanultakat és persze külföldieket is. A népszámlálási hivatal feljegyzései szerint 1885 és 1935 között Shanghai teljes lakosságának 80%-át tették ki a bevándorlók, az 1910 és 1930 közötti két évtizedben pediglen a város lakossága megtriplázódott egy millióról három millióra. A szabad-kereskedelmi periódus egészét tekintve (1852 - 1949) ez nem kevesebb, mint 902%-os növekedés.

Az egész várost a szabad kereskedelem hajtotta. A legtöbb ember üzleti vagy kereskedelmi tevékenységet folytatott. A főbb utak, mint a Nanjing út, Sichuan út,  Jingling út többségében fontos külföldi avagy nemzeti pénzintézetek, irodaházak, áruházak, éttermek, etc. foglalták el; melyek közé különböző szórakozásra tért adó intézmények, úgymint színházak, klubok vagy éppen parkok vegyültek. Persze más, kisebb utak is bővelkedtek főképp kisebb, családi alapú vállalkozásokban. Shanghai gazdagsága pontosan e boltok, üzletek , s a szórakozás széles körökben elérhető színtereiben tükröződött vissza. A város világhírűvé vált "tíz mérföldnyi vásárlóutcáiból" adódóan, s innen ered a "Kelet Párizsa" beceneve is.

Shanghai gyors fejlődése és nagyra tartott belvárosi területei szinte valamennyi utca homlokzatát kereskedelmi tevékenység kialakítására ösztönözték, plasztikusan fejezi ki ezt egy öreg shanghai-i mondás: "egy hüvelyknyi helyből az út mentén egy életre való jó szerencse származik". Mindazáltal, e prosperáló kereskedelmi terület a bevándorlók óriási számával kellett szembesüljön, kik a lakosság legnagyobb részét tették ki - a város térbeli folytonosságának megszakítása nélkül. Felmerül a kérdés, hogyan is volt mód ilyképp a "tíz mérföldnyi vásárló utcák" vonzó benyomásának fenntartására, s hogyan is volt mód egy olyan belső településminta kialakítására, mely megfelelő életkörülményeket biztosít a technológiai megszorításokon belül, anélkül hogy az az ingatlanárak rovására menne?

Itt jönnek képbe a lilong (里弄) háztervezés első prototípusai, az átmeneti, kizárólag Shanghaira szabott, fából készült viskók. Később, sok évnyi kísérletezgetést követően a lilongokat téglából, majd tégla és beton keverékéből kezdték kivitelezni, majd fokozatosan egy kiforrott stílussá ötvöződött, mely Shanghai szerte széles körökben elterjedtté vált. A lilongok kivitelezése a kereskedelmi tevékenység terét az utcák homlokzatára költöztette, a lakóteret pediglen belülre, mely nem pusztán az ingatlanok tervezési irányelveivel, de a lakosaik szimpátiájával is egyaránt összecsengett. A lilong volt az egyetlen kollektív ingatlantervezési prototípus Shanghaiban a felszabadítását megelőzőleg. Ezen várostervezési elvek, valamint kivitelezési koncepciók Shanghai új településmodelljének kialakítására vonatkozólag számtalan felhasználható ötletet hagytak hátra az utókor építészeinek is egyszersmind. A következő bejegyzésben ezt fogjuk körüljárni.

Qian Guan: Lilong Housing. A Traditional Settlement Form. 1996, MA dolgozat, 2. fejezet
baidu

Megjegyzések

Népszerű tofuszeletek

百度一下,你就知道!

A számítógépes nyelvészet blog kezdeményezése kapcsán született az alábbi poszt:

Bǎi​dù yī​xià, nǐ jiù zhī​dào! (百度一下,你就知道!) –vagyis „Baidu-zz egy kicsit, és máris megtudod!- szól a Baidu - Bǎidù (百度) - 2000 januárja óta jegyzett pekingi központú, vezető kínai keresőportál szlogenje. Az Alexa Internet, Inc., az internetes oldalak forgalmának megbecsülése és rangsorolása alapján 2011 júniusában összesítésben a Baidu 6. helyen végzett, ami nem meglepő – pusztán a kínai internetfelhasználók rohamosan növekvő számából adódóan sem, mely mára kalkulációk szerint a négyszázötvenmilliót is meghaladta. A Baidu Kína vezető internetes keresőmotorja, a Google kivonulását követően folyamatosan növekvő piaci részesedéssel rendelkezik, 2011. márciusi adatok szerint már 75,5%-os dominanciával.
Számos szolgáltatással bír, ezek közül a legfontosabb a kínai nyelvű keresőmotor, mely által weblapokra, képekre, videókra kereshetünk rá. Néhány adatot tekintve a Baidu 740 millió weboldal, 80 millió kép, és köz…

A kínai írásjegyek

A kínai írás genezise igen mélyre nyúlik vissza, a világ egyik legrégebbi folyamatosan létező, és máig használt írása, a kialakulására vonatkozólag kevés forrás létezik, legenda viszont annál több. A Hadakozó Fejedelemségek korabeli művek - Xún​zǐ (荀子), Lǚ​shì​ Chūn​qiū (吕氏春秋) - szerint a kínai írásjegyek feltalálása Cāng​ Jié (仓颉) nevéhez fűzhető, ki a misztikus Sárga császár - Huáng​dì (黄帝) minisztere, és történésze is volt egyben, oly rendkívüli bölcsességgel, hogy még a félistenekkel és istenségekkel is megértette magát. Cāng​ Jié a Míng-kori (1367-1644) Táo Táoyí (陶宗仪) történeti művében - Shūshǐ huì​yào (书史会要) is megjelenik, miszerint Cāng​ Jié Huáng Jié (皇颉) adott névvel, s Hòugāng (候冈) családnévvel is ismert volt. Az ismert ábrázolások alapján négy szemmel rendelkezett, a felső kettő a nap és a hold váltakozását figyelte, míg az alsó kettővel a teknőspáncél, valamint a madártollak mintázatát is képes volt megkülönböztetni, az általa kifundált írást a leszármazottak régi írás…

上网了没有?

Szakszemináriumi matéria, a kínai internetes nyelvhasználatból.

When the society changes, language as a sign that the society will also undergo transformation. The digital age in China is the beginning of computer-mediated communication, and recent dramatic social, economic, and political changes that have taken place in China should lead to a change in the Chinese language as well.
The computer-mediated communication (CMC) has become increasingly widespread throughout the world, thanks to the rapid development of the computer technology. In mainland China, since the Internet service started in 1994, it has been developing very quickly. As early as October 1997 there were around six hundred and twenty thousand Chinese netizens. And approximately thirty hundred thousand computers were connected with the Internet.
In January 2007 there were approximately 137 million netizens in mainland China. Around 59 million computers were connected with the Internet. And China had about 843 thousan…

Edo-kori fingbakok

Az Edo-kori (1603-1868) Japánnal kapcsolatos bejegyzéseimmel kapcsolatosan az olvasó már bizonyára jó előre felhúzott szemöldökkel veselkedik neki, miszerint már megint miféle aberrált téma kerül terítékre...Ezúttal sem lesz másképp persze: a kortárs japán arisztokrácia egyik sajátos munkakört betöltő alkalmazottjáról, a bűnbakról, avagy ez esetben nevezzünk fingbaknak, ergo a fingbakról lesz szó.  Mármost az Edo-korról érdemes tudni, hogy valódi fordulópont volt a Japán történelemben: a több száz évszázados káosz és véres polgárháborúkat követően végre egy erős központi kormány irányítása alá került az ország. Már nem kellett a környező hegyekből lezúduló szomszédos szamuráj-klánok portyáitól tartani, megszűnt az örökös harcok miatti készültség és félelem, s az ezzel felszabaduló energiát a japánok sokkal szofisztikáltabb tevékenységekbe, mintegy kultúrafejlesztésbe invesztálhatták - avantgárd divat, új képzőművészeti irányzatok megteremtése, vagy éppen annak a látszatnak fenntartás…

土用の丑の日

Július 20-ra esett a nyárközépi ökör napja (土用の丑の日) a kínai tradícionális holdnaptár szerint, 18 nappal az ősz kezdete előtt (mely a ugyanezen kínai képzetek szerint Augusztus 7 körül kezdődik).
Ez az ún. doyou no ushi-nap van tavasszal, ősszel és télen is, de általánosságban ha az ushi no hi-ről beszélnek az emberek, akkor a mostanit, azaz a nyárközépi ökör napját értik alatta.
Ilyenkor Japánban unagit, azaz angolnát esznek hagyományosan, azt mondják hogy már az Edo-kor óta. A legismertebb sztori szerint, egy korabeli angolna-árus tanácsot kért egy híres gondolkodótól, hogy mégis hogyan adhatna el több angolnát e forró nyári napok közepette, amikor az eladás a béka segge alatt volt, mivelhogy az nem számított éppen szezonális ételnek. 
A tudós gondolkodónak eszébe jutott egy régi japán népi hiedelem, miszerint azon ételek, melyek elnevezésében szerepel az “u” fonéma (udon tészta, umeboshi befőtt szilva, uri tök, etc) azok jó hatással vannak az egészségre, mi több nyáron is minden hő…

Japán folklór vol. 9 - Ribancpók

A jorōgumo gyűjtőnév alatt noha számos, a Nephila rendben tartozó pókot ért a köznyelv, a japán entomológusok specifikusan a Nephila Clavata nevű pókra vonatkoztatva használják (ez esetben katakanával irják ジョロウグモ).  Maga a kifejezés kapcsán tudni érdemes, hogy jorōgumo esetében az ún. jukujikun (熟字訓) olvasatról* van szó, mely során bizonyos összetételekben máshogy olvassák ki a kanjikat, mint ahogyan azt on'yomi avagy kun'yomi olvasatuk illetve hangalak sarkallná. Az eredetileg 絡新婦 kanjikkal leirt kifejezés - aminek szó szerinti forditása "körbefonó ifjú hitves" - jukujikun olvasatban 女郎蜘蛛, azaz ribancpók értelmet hordoz.  Minekutána a jorō (女郎) alatt Edo-kori prostituáltat, úgymint Yoshiwara leányait értjük. Ergo nem véletlenül ezúttal is az Edo-korba (1603-1867) kell visszarepülnünk azért, hogy megérthessük ezen furcsa elnevezés mibenlétét.  A jorōgumo alatt ugyanis nem pusztán holmi filológia furfangról van szó, hanem egy japán folklórban létező, alakváltó yōkai…

Shimoda

Az 1850-es években Japán még mindig izmoskodott hogy nem kér a külvilágból, aztán Matthew Perry s ama fekete hajóinak noszogatására megnyitották Shimoda kikötőjét. Majd Yokohamát is, és Shimodát pedig bezárták. Ennyi háttérsztori talán elég is lesz, mi több nem érdemes azon búslakodni, hogy mi történt Bakumatsu (幕末) korszak alatt, hiszen Shimoda a mai napig egy közkedvelt tengerparti nyaralóövezet. A salaryman számára a tōkyō-i nyár a 18 szintes buddhista pokol 19. szintje. Öltöny-nyakkendőben rohangálni a perzselő napon összeaszalódott emberszőlők szarkofágjában szégyenletesen szar.  A Yamanote vagonjaiban Guernica-üzemmódban transzportálódván vizet vizonáltam. Nagyon sok vizet, amiben úgy úszhatok, mint egy delfin.  Szóval efféle gondolatsorok közepette keveredtünk el végül Shimodába, ahol végre delfinné változhattam. Nem vittem sok cuccot, csak egy táskányi felszerelést, goprókat, sparkot, a D610-et, egy 50-est, és hát muszáj volt a 80-200-at is, hogy Kayokóról mindenféle tengerip…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 9 - San'ya népszállói

今日の仕事はつらかった
あとは焼酎をあおるだけ
どうせどうせ山谷のドヤ住まい
他にやることありゃしねえ

Kemény volt a mai gálya,
csak egy kis nyakalás maradt hátra,
Úgyis itt tengődöm San'yában,
tenni való tán mi más van?Szabados forditásomban a San'ya Blues (山谷ブルース) sorai Nobuyasu Okabayashi (岡林 信康), a japán Bob Dylan tolljából, ami nagyjából Tōkyō egykori gettójának kvintesszenciája is. Igen, jól olvastad: a Tōkyō sötét múltja sorozat újabb epizódjában a város egykori, voltaképpeni nyomornegyedének történetét járjuk kicsit körül.
Taitō (台東) és Arakawa (荒川) kerületek között található a valaha San'yának (山谷) nevezett városrész, kivált a Namidabashi-kereszteződésről délre található részen. San'yát a fővárosi kormány 1966-ban feloszlatta, és a szétdarabolt közigazgatási egységeknek új nevet adott. San'ya, illetve ezen városrész története egyébiránt egészen az Edo-korig nyúlik vissza, ugyanis már régtől fogva itt kapott helyet kvázi minden olyan létesitmény, ami Edo lakói szerettek volna szőnyeg alá söpörni a nyilváno…

Japán kocsmológia vol. 5 - Nikka lepárló

A japán kocsomológia tudományos bejegyzéssorozat  újabb epizódjában a whisky világában való legutóbbi búvárgyakorlatom, nevezetesen a Hokkaidō szigetén,  Yoichiben (余市) található Nikka lepárlóba vezetett tanulmányutam elbeszélésére kerül sor. 
Japánban a whisky már a XIX. századtól kezdve, főképp az 1870-es évektől vált elérhetővé, bár vélhetőleg már az 1850-es években megjelent a szigetországban. A whisky Japánban való gyártására azonban egészén a XX. századig kellett várni, s azon agilis japán férfiakra, akik fejükbe vették, hogy márpedig a Felkelő Nap földjén is meghonositják ezen italt.  
A japán whisky megszületését többnyire Skóciának köszönheti, miképp az első lepárló szakember, Masataka Taketsuru (竹鶴 政孝) maga is Skóciában tanult, hogy aztán Japánba visszatértve kamatoztathassa tudását. 
JR Yoichi állomás

Japán ezen északi szigetének, Haokkaido tájai igencsak hasonlóak elsősorban a skót Highland vidékére, ugyanis tőzegmocsarak, hegyek és gránitszikák között fakadó források itt is…

Fejezetek Tōkyō sötét múltjából vol. 8 - A 731-es alakulat nyomában

A Tōkyō sötét múltja sorozatban esett már szó különböző Edo-korividámságokról, évszázadokkal ezelőtti borzalmakkal azonban vélhetően nehezebb együttérezni, mint a közelmúlt kegyetlenségeivel. A sorozat ezen következő epizódjában a XX. századba tekintünk vissza, azon belül is a 731-es alakulat (731 部隊), illetve az azokhoz köthető emlékekhez. Mindenekelőtt ildomos belőlni a kontextust: második világháború, azon belül is második sino-japán háborúban (1937–1945) járunk. Kina észak-keleti területei - nevezetesen Mandzsúria - japán fennhatóság alatt. A tartomány fővárosa, Harbin (哈尔滨), s annak Pinfang kerülete (平房区) adott helyet a 731-es alakulat működésének, melyen keresztül a japán háborús bűnök legsötétebb bugyraiba nyerhetünk némi betekintést. A Japán birodalmi hadsereg hivatalosan Járványmegelőzési és Víztisztító Osztályának (関東軍防疫給水部本部) nevezett alakulatát a Kenpentai (憲兵隊), a voltaképpeni titkosrendőrség irányitása alatt hozták létre, ám az hamarosan az Északkelet-Kinában és Oroszor…